Αρχική Σελίδα

54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

«The weather – The climate of our land»
Teacher Marazakis Stelios

E class

Through our observations and the knowledge we acquire with the help of our teacher, it is clear to us now that our island’s environment and climate have enabled the same plants and animals to continue to exist for the past 4.000 years, as the frescoes in the Knossos Palace indicate.
This is what we believe our elders mean by the term sustainable development.

"Ο Καιρός - Το κλίμα του τόπου μας"
Δάσκαλος: Μαραζάκης Στέλιος
Ε Τάξη

Μέσα από τις παρατηρήσεις και τη γνώση που αποκτήσαμε με τη βοήθεια του δασκάλου μας, είναι γνωστό πλέονσε εμάς ότι το περιβάλλον και το κλίμα του νησιού μας, δίνει τη δυνατότητα στα ίδια φυτά και ζώα να συνεχίζουν να υπάρχουν εδώ και 4.000 χρόνια, όπως δείχνουν η επιγραφές από το Παλάτι της Κνωσσού. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι αυτό μου εννοούν οι μεγαλύτεροι με τον όρο σταθερή ανάπτυξη.

Δείτε τις Φωτογραφίες μας


Υπουργείου Παιδείας